OFTEK İNŞAAT – DEPREM HAFTASI DUYURUSU

Dünyanın her yerinde mevcut yapı stoğundaki binalar yaşlanmakta ya da zamana, çevresel etkilere veya depremlere bağlı olarak hasar görmekte, yapısal değerlendirme, onarım ve güçlendirmeye ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde, özellikle 1999 yılında yaşadığımız depremlerden önce inşaa edilmiş mevcut yapıların büyük bölümünün başta yetersiz denetim mekanizmasından kaynaklanan uygulama hataları olmak üzere, çeşitli nedenlerle sahip olması gereken deprem performansından oldukça uzak olduğu bilinmektedir.

Sayılarının milyonları bulduğu tahmin edilen ve yeterli deprem performansını gösteremeyecek tüm yapıların yıkılarak, yeniden yapılması ekonomik açıdan mümkün görünmemektedir. Ayrıca yıkım ve yeniden yapımın neden olacağı doğal kaynak tüketimi ve çevre kirliliği de önemli bir problem olarak değerlendirilmektedir. Ekonomik ve çevresel etkilerin haricinde, sürdürülebilirlik açısından duyulan kaygılar; yapısal güçlendirmeyi yıkım ve yeniden yapıma göre daha tercih edilir konuma getirmiştir.

Bununla ilişkili olarak gerek ülkemizde, gerekse uluslararası alanda son yıllarda daha da yoğun olarak gerçekleştirilen akademik çalışmalar, doğru yerde, doğru şekilde yapılan yapısal güçlendirmelerin başarılı olduğunu göstermiş, yapısal güçlendirme konusu hem ulusal, hem de uluslararası yönetmelik ve standartlarda yerini almıştır.

Karbon lifli polimer kompozitler, yüksek dayanımları, anti-korozif olmaları, hafif olmaları, kolay uygulanabilir olmaları ve daha pek çok avantajları nedeni ile son yıllarda hem yeni yapı imalatlarında, hem de mevcut yapıların onarım ve güçlendirilmelerinde yaygın şekilde kullanılmaya başlanmış; bu malzemeler ile teknik standartlar oluşturulmuş, bu malzemelerin kullanıldığı farklı yapım ve güçlendirme uygulamalarına yönelik tasarım esasları yapı yönetmeliklerinde yerini almıştır.

Karbon lifli polimer kompozitler yapıya ilave dayanım sağlamanın yanında yapı elemanlarının yerdeğiştirme yapabilme kapasitesini de kayda değer ölçüde arttırırken, dayanım ve yerdeğiştirme kapasitesinde sağlanan artışlar; yapının deprem performansını önemli ölçüde iyileştirebilmektedir.

Bu konuda yapılmış olan bir çok laboratuvar deneylerinin haricinde; Oftek İnşaat olarak tek yetkili distribütörü ve uygulayıcısı olduğumuz; Türkiye’nin ilk ve tek karbon elyaf üreticisi DowAksa ile birlikte Yalova’da bina ölçeğinde gerçekleştirdiğimiz deneysel bir proje, karbon elyaf sistemleri ile yapı güçlendirmenin insan hayatı açısından ne kadar önem teşkil ettiğini gözler önüne sermiştir.

Deneyde, Türkiye’deki mevcut yapı stoğunun genel kusurlarına sahip iki adet üç katlı özdeş betonarme bina inşa edilmiş, bunlardan biri güçlendirilmeden, diğeri ise firmamız tarafından yapılan DowAksa karbon lifli polimer kompozitleri ile kolon sargılaması yapılarak güçlendirilmiştir. Her iki yapı eş zamanlı olarak benzeştirilmiş deprem etkisine maruz bırakılmıştır.Güçlendirilmemiş bina birinci kat yerdeğiştirmesi 3.5 cm mertebesinde iken tamamen yıkılmış, güçlendirilmiş olan ise kat yerdeğiştirmesi 40 cm’e kadar ulaşmasına rağmen taşıma gücünü korumuş ve yıkılmamıştır. Diğer bir ifade ile güçlendirilmemiş bina 6.4 (Mw) büyüklüğünde bir depremde yıkılırken güçlendirilmiş bina ise 7.6 (Mw) büyüklüğünde bir depremi bile yıkılmadan atlatmıştır. Bu test güçlendirme yönteminin başarısının dünya üzerinde gösterilmiş en somut kanıtı olmuştur. Bu test neticesinde elde ettiğimiz tecrübeler ile birlikte, Oftek İnşaat olarak, tek yetkili distribütörü ve uygulayıcısı olduğumuz; Türkiye’nin ilk ve tek karbon elyaf üreticisi DowAksa ile birlikte, depreme karşı yapısal güçlendirme faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir.

Unutmayalım insanlar deprem nedeniyle hayatını kaybetmiyor. İnsanlar,depremin talep ettiği performans kriterlerini sağlamayan ve bu konuda önlem alınmayan yapılarda hayatını kaybediyor.

Saygılarımızla